Інформація для ознайомлення споживачів фінансових послуг

На виконання вимог чинного законодавства України, фінансова установа до укладення з клієнтом (споживачем фінансових послуг) договору про надання фінансової послуги надає йому інформацію про:

I. Загальна інформація про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСІМЛІЗИНГ» (далі – Товариство)

1.1.повне найменування Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСІМЛІЗИНГ»

(скорочене найменування згідно Статуту – ТОВ «ЕКСІМЛІЗИНГ»)

англійською мовою: Limited Liability Company «EXIMLEASING».

1.2. ідентифікаційний код та місцезнаходження Товариства

Код ЄДРПОУ: 34492788

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Німецька, будинок 5

1.3.контактна інформація:

Контактний телефон:
(044) 528-5535, 528-4111

Адреса за якою приймаються ( в т.ч. на яку надсилаються) звернення клієнтів Товариства що складені на паперових носіях: 03150, м. Київ, вулиця Німецька, будинок 5.

Адреса електронної пошти: info@eximleasing.com.ua;

Електронна адреса для звернень клієнтів формою зворотнього зв’язку.

1.4.відомості про державну реєстрацію, свідоцтво та ліцензії, надані Товариству:

Відомості про державну реєстрацію
(дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи):
17.07.2006, 1 074 102 0000 018393;
(посилання на відскановане свідоцтво)


Інформація про реєстрацію Товариства як фінансової установи:
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Розпорядження № 1047 від 21.06.2018, реєстраційний номер: 13103785; серія та номер свідоцтва: ФК № 1049 від 21.06.2018, код фінансової установи: №13; (посилання на відскановане свідоцтво)

Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги:
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.06.2018 р. № 1103 видано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу. (посилання на відскановане розпорядження)

1.5.контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Товариства

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Товариства:
Національний банк України Адреса Національного банку України:
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Контактний телефон: 0800 505 240.
Для подання письмових звернень громадян:
01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 11-б.

ІІ. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою). Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи та про відокремлені підрозділи фінансової установи.

2.1.відомості про власників істотної участі (пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи.

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

(АТ «Укрексімбанк»).
Місцезнаходження:
03150, м. Київ,
вул. Антоновича,127;
Код ЄДРПОУ 00032112,
володіє часткою – 49% статутного капіталу;

2.2.відомості про осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою (можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином)

Дочірнє підприємство публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» Лізингова компанія «Укрексімлізинг».
Місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.11; Код ЄДРПОУ 25197943, володіє часткою – 51% статутного капіталу.
Опосередковане володіння часткою у статутному капіталі Товариства:
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), є одноосібним засновником Дочірнього підприємства Лізингова компанія «Укрексімлізинг».
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Антоновича,127; Код ЄДРПОУ 00032112,

2.3.відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Наглядова рада не обиралась.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства одноособово, є Директор – Пєтухов Олексій Вікторович.

2.4.відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлені підрозділи не створювались.

2.5.річна фінансова та консолідована фінансова звітність

Розміщена на офіційному веб-сайті Товариства не менше ніж за останні три роки

2.6.відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Справа про банкрутство ТОВ «Ексімлізинг» не порушувалася. Процедура санації ТОВ «Ексімлізинг» не відкривалася.

2.7.рішення про ліквідацію фінансової установи

Рішення про ліквідацію ТОВ «Ексімлізинг» ні учасниками Товариства, ні іншим уповноваженим органом Товариства або судом не приймалося.

2.8.На виконання вимог пункту 39 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг від 14.04.2021р. № 30

1. Схематичне зображення структури власності

2. Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності

3. Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг

ІІІ. Інформація про договір надання фінансових послуг

3.1.права клієнта на інформацію

До укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги Товариство обов’язково додатково надає клієнту інформацію про фінансову послугу, що пропонується надати, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта (фактори, які впливають на вартість фінансової послуги).

Окремо, надається Товариством клієнту у письмовій формі:

  • інформація відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
  • попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу якого передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти;
  • наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

Товариство одержує від споживача письмове підтвердження про ознайомлення з наведеною інформацією.

3.2.назва договору

Договір фінансового лізингу

3.3. договір про надання фінансових послуг

Договір про надання фінансових послуг укладається виключно у письмовій формі. Примірник договору, укладеного у паперовому вигляді, а також додатки до нього (за наявності) надаються Товариством клієнту одразу після його підписання, але до початку надання клієнту фінансової послуги. Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються Законом України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997р. № 723/97-ВР
За договором фінансового лізингу - лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).
Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача.
Відмова від договору лізингу
Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.
Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені лізингодавцю до такої відмови.
Відмова від договору лізингу є вчиненою з моменту, коли інша сторона довідалася або могла довідатися про таку відмову.

Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу Лізингоодержувачу
(сублізингоодержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника.
Лізингоодержувач (сублізингоодержувач) має право вимагати, у тому числі й від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу. Лізингоодержувач може вимагати розірвання договору фінансового лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором фінансового лізингу випадках.
У випадку припинення дії або розірвання договору фінансового лізингу, усі раніше сплачені лізингоодержувачем лізингодавцю будь-які платежі в межах договору фінансового лізингу, поверненню не підлягають.
Лізингоодержувач може письмово звернутись до ТОВ «Ексімлізинг» із пропозицією щодо дострокового часткового або повного погашення заборгованості по відшкодуванню вартості предмета лізингу з відповідним внесенням змін до графіку лізингових платежів, не раніше як за 20 (двадцять) календарних днів до дати бажаного погашення і за умови відсутності простроченої заборгованості за договором фінансового лізингу.

Порядок внесення змін та доповнень до договору
За письмовою згодою сторін.

3.4. порядок визначення суми зборів, платежів, інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками

Визначається відповідно до погоджених графіків та відображається в самому договорі фінансового лізингу.

IV. Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

4.1.можливість та порядок позасудового розгляду скарг/звернень споживачів фінансових послуг

Захист прав споживачів Товариством здійснюється шляхом розгляду та відповідного реагування на заяви та скарги, які надходять в процесі діяльності, а також захист прав споживачів здійснюється в судовому порядку.
Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду Товариством письмових звернень відповідно до вимог: Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР.
Адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:
03150, м. Київ, вул. Німецька,5
адреса електронної пошти: info@eximleasing.com.ua;
Також, позасудовий розгляд скарг споживачів фінансових послуг здійснюється Національним банком України.
З детальною інформацією про порядок розгляду скарг споживачів фінансових послуг Національним банком України споживач може ознайомитись за посиланням:
https://bank.gov.ua/contacts-details#section
Подання звернення до ТОВ «Ексімлізинг» або до Національного банку України не позбавляє клієнта від його права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.

V. Інформація що надається Товариством за вимогою клієнта

 

Відомості про фінансові показники діяльності Товариства та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
Перелік керівників Товариства та її відокремлених підрозділів (в разі наявності); Розмір часток у статутному капіталі Товариства, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків;
Іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

VI. Механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

Товариство є суб’єктом первинного фінансового моніторингу у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-ІХ.
Товариство має право витребувати, а клієнт, представник (-и) клієнта зобов’язані подавати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки (ідентифікація та верифікація клієнта (його представника);
встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутність, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції; проведення на постійній основі моніторингу ділових відн6осин та фінансових операцій клієнта, що здійснюється у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Товариства інформації про клієнта, його діяльність та ризик( у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта), а також для виконання Товариством інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії. Виконання Товариством цього Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.

 

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий) (діяв до 08.10.2018)

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

1. Валютний

2. Гривня

(діяв до 16.06.2021)

Примірний договір надання фінансових послуг (лізинговий):

1. Гривня

2. Валютний

(Введено в дію з 17.06.2021)

Річний звіт 2019 (аудит)

Річний звіт 2020 (аудит)

Річний звіт 2018 (аудит)

Правила надання послуг фінансового лізингу (діяли до 16.06.2021)

Правила надання послуг фінансового лізингу (Введено в дію з 17.06.2021)